Šolska prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

Dobra prehrana je osnovni pogoj za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja. Prehrana se načrtuje z zdravstvenega, ekonomskega, psihološkega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko kulinaričnega načela. Prehrano v osnovni šoli ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Šola je dolžna učencem nuditi en obrok (malica), učenci pa imajo na voljo tudi kosilo in popoldansko malico. Stroški prehrane se pokrivajo s plačili staršev in sredstvi za subvencijo prehrane. MIZŠ vsako leto določi ceno obrokov. Cene posameznih obrokov za šolsko leto 2020/21 so prikazane spodaj v tabeli.

Cene obrokov na dan.

Obrok

Cene v €

Malica

0,80

Malo kosilo

2,40

Veliko kosilo

2,70

Popoldanska malica

0,80

Subvencionirana prehrana

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

- do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60  eurov.

- do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 eurov.

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli. 

Odjava obrokov

Zakon o šolski prehrani med drugim določa tudi odjavo obrokov. Pravočasno odjavljeni obroki (tj. do 7.50 za odjavo prehrane za isti dan) se ne zaračunavajo in se na položnici odštejejo od števila vseh delovnih dni v mesecu. V primeru nepravočasne odjave je starš dolžan plačati polno ceno obroka.

Obroke lahko odjavite na tel. številki (02) 522-30-85 (Jožica Ovsenjak, Brina Vlaj) ali (02) 522-30-80 (Martin Balažic).

logo_osivms

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71
9000 Murska Sobota
T +386 02 522 30 80
E o4ms@guest.arnes.si

Št. TR: 01280-6030690345 || donacije - sklic 99

logo_scp_pomurje
logo_eko_sola
sis