02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola IV Murska Sobota

Naslov: Trstenjakova ulica 71, 9000 Murska Sobota

Tel: 02/522 30 80

Faks:02/522 30 83

e-naslov: o4ms@guest.arnes.si

domača spletna stran: https://www.os4ms.si

Katalog je sprejel:  dr. Jana Grah, ravnateljica

Datum zadnje spremembe kataloga: 11. 11. 2021

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
dr. Jana Grah, ravnateljica

Naslov: Trstenjakova ulica 71, 9000 Murska Sobota

Tel: 02/522 30 8

e-naslov: jana.grah@os4ms.si

 

2. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur: 07.00 – 15.00.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

Način dostopa do informacij javnega značaja:

  • Dostop prek spleta:

Katalog je na spletnem naslovu:  https://www.os4ms.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

 

  • Fizičen dostop:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Osnovne šole IV Murska Sobota, Trstenjakova ulica 71, 9000 Murska Sobota, od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.

 

  • Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov, prilagojen za uporabo osebam z omejitvami.

Prosilci se lahko zglasijo osebno v šoli, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

 

Delni dostop je zagotovljen v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

Organigram:

 

 

Seznam glavnih predpisov:
Državni predpisi:

 

Predpisi lokalne skupnosti:

 

Interni akti:

 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil
Letni delovni načrti:

Poročila:

 

 

Upravni postopki in storitve
 

Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

 

Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

  • Postopki javnega naročanja
  • Javni razpisi za zaposlitev
  • Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja
  • Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

 

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI ŠOLA NA PODLAGI PODROČJE ZAKONODAJE
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka podatkov obsega:

–       podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in

–       podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

 

pravne podlage (SOP) Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.      9. 2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) SQL
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka podatkov obsega:

podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah.

pravne podlage (SOP) Zakon o osnovni šoli ; 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) SQL
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka podatkov obsega:

podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem inpodatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

pravne podlage (SOP) Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) fizična oblika
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka podatkov obsega:

–       podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in

–       podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

Ta zbirka obsega še:

–       družinsko in socialno anamnezo;

–       razvojno anamnezo;

–       strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov;

–       podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja;

–       dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami;

–       strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.

 

pravne podlage (SOP) Zakon o osnovni šoli; 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) fizična oblika
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
  Evidence s področja dela in socialne varnosti
naziv zbirke podatkov Evidenca o izrabi delovnega časa
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca vsebuje podatke o prihodih in odhodih z dela, vrstah odsotnosti, dopustih, službenih poteh. Namen je urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje letnega dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust za nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust.
pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Delovni čas, prihod, odhod, izhod, odsotnost z dela, dopust, bolniška, službena pot, delavec, delodajalec
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) Stalno oz. po potrebi
oblika zapisa (format) Excel (xls.)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
naziv zbirke podatkov Evidenca o stroških dela
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca o stroških dela delavcev zaposlenih v šoli ter posameznikov, ki v šoli opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela. Namen je urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialne varnosti. Evidenca vsebuje naslednje podatke: 1. identifikacijski podatki o delavcu ( ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO); 2. številko transakcijskega računa na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s predpisi in pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s predpisi in pogodbo o zaposlitvi:-bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi povečanega obsega del; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna izplačila): -plača, -zaostalo izplačilo,-nadomestilo plače,-izredno izplačilo;4. podatki o drugih stroških dela:-povračilo stroškov v zvezi z delom, -regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, -odpravnine, -stroški izobraževanja delavcev, -davki na izplačane plače, -ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca:-plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, -plačani prispevki za starševsko varstvo,-plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: _ plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,-plačani prispevki za starševsko varstvo, -plačani prispevki zaposlovanje. Za posameznike, ki v šoli opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa.
pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Stroški dela, plača, izplačila, delodajalec, delojemalec
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Fizična oblika, word (doc.), ,excel (xls)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
naziv zbirke podatkov Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, podatki o vzdrževalnih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 15. leta otrokove starosti, zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o strokovnem izpitu, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, podatki in številu dni letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nega družinskega člana.
pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) delodajalec, delojemalec
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) Stalno oz. po potrebi
oblika zapisa (format) fizična oblika
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
naziv zbirke podatkov Evidenca o zaposlenih
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine V  kadrovski evidenci se za delavca zaposlenega v šoli vodijo: 1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča, EMŠO); 2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za DČ sli za NDČ, datum sklenitve delovnega razmerja); 3. podatki o sedanjem delovnem mestu in o prejšnjih delovnih mestih; 4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; 5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; 6. podatki o izkušnjah na področju vzgoje in izobraževanja; 7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi; 8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektih in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; 9. podatki o letnih ocenah; 10. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti; 11. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 12. podatki o prenehanju delovnega razmerja; 13. kratek življenjepis, če tako želi in s tem soglaša delavec; 14. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; 15. podatki za obračun plače in drugi podatki v skladu z zakonom.
pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Seznam zaposlenih, delovno mesto, napredovanja, stopnja izobrazbe, letne ocene, prenehanje delovnega razmerja, delodajalec, delojemalec
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) KPIS (SQL)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
naziv zbirke podatkov Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca se vodi zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih zdravstvenih pregledov.
pravne podlage (SOP) Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 2011-01-2039
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) zdravstveni pregledi zaposlenih, medicina dela
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Excel(.xls)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr. Jana Grah, ravnateljica
naziv zbirke podatkov Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih usposabljanj.
pravne podlage (SOP) Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 2011-01-2039
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Usposabljanje za varno delo, varnost pri delu, zdravje pri delu, obvezno usposabljanje
območje Republika Slovenija
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) Excel(.xls)
jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv)
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo dr, Jana Grah, ravnateljica

 

Osnovna šola IV Murska Sobota zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in stroškovnika v nadaljevanju (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
1. Količina in cena vseh nabavljenih artiklov namenjenih higieni objektov ( čistila, premazi za tla, čistila za kuhinje, čistilni pripomočki, vreče za smeti).

 

2. Količina in cena vseh nabavljenih artiklov namenjenih osebni higieni obiskovalcev, oskrbovancev in zaposlenih (higienski papir, tekoča mila, servieti, plenice za otroke).
3. Vsebine sklenjenih pogodb z dobavitelji čistil, čistilnih pripomočkov, vreč za odpadke, higienskega papirja, tekočega mila in papirnih serviet, ki so osnova za nabavo izdelkov iz točke a. in b. v omenjenem obdobju.

 

Dostopnost