02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si
V letu 1939/1940 je bil v Murski Soboti ustanovljen prvi oddelek za manj nadarjene učence pod vodstvom ge. Ivane Velnar. 2. svetovna vojna je prekinila njena prizadevanja. Prave obravnave otrok in mladostnikov zato ni bilo dolgih 25 let.

1. september 1964 je bil rojstni dan POŠ Murska Sobota. V novozgrajeni zgradbi OŠ III Murska Sobota smo dobili svoje prve prostore. Kljub skromnim razmeram, brez pravih izkušenj, vendar z ogromno ljubezni in želje pomagati pri usposabljanju mentalno retardirane mladine v občini Murska Sobota, je zaživela naša šola. Ga. Marija GRUŠKOVNJAK je postala pedagoški vodja novoustanovljene šole in začela se je trnova pot.

Z začetkom šolskega leta 1971/1972 smo postali popolnoma samostojna osemletka s statusom pravne osebe. Še vedno smo se borili s prostorsko stisko. Pouk je potekal v treh izmenah. Posebno šolstvo se je razvijalo, pokazale so se potrebe po sprejetju ustreznih predpisov na področju diagnosticiranja in usposabljanja otrok.

Ustanovile so se STROKOVNE KOMISIJE za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Ta komisija je že od svoje ustanovitve delovala v Murski Soboti v okviru psihohigienskega centra.

V šolskem letu 1973/1974 smo končno dobili svoje prostore v stari stavbi zdravstvene šole. Potrebna je bila popolna adaptacija, prilagoditev normativom in potrebam. Toda tudi to ni bilo dovolj za vseh 12 oddelkov. Pouk je potekal v dveh izmenah.

Prostorska stiska je bila vse večja, zato smo morali 5 oddelkov nižje stopnje v šol. letu 1975/1976 preseliti v vlažne in temačne prostore »Potrošnikove barake«.

Leto 1976/1977 je bilo prelomnica v organizaciji dela naše šole. Začeli smo uvajati VID v oddelku DELOVNEGA USPOSABLJANJA, kamor je bilo vključenih 8 zmerno prizadetih otrok z različnimi kombiniranimi motnjami.

Izraz “posebna šola” se je umaknil novemu – preimenovali smo se v OŠ Prekmurske brigade.

V tem letu je bil tudi sprejet Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Po dolgoletnih prizadevanjih je bil v šol. letu 1986/1987 končno dograjen prizidek, v katerem so učence pričakale lepe, svetle učilnice, šivalnica, tehnična delavnica in gospodinjska učilnica.

Dobili smo svoj prvi pravi dom, v katerem so učenci usvajali znanja po svojih sposobnostih, izrezovali, lepili, žagali, šivali, kuhali, …

Leto 1987/1988 je spet prineslo veliko novega. Dolgoletna ravnateljica, ga. Marija Gruškovnjak, se je upokojila. Septembra je bila imenovana za ravnateljico ga. Marija PAVLIČ.

Sprejet je bil program življenja in dela organizacij za usposabljanje lažje duševno prizadetih otrok in mladostnikov. Uvajale so se številne spremembe, nove metode in oblike dela, poglobljeno je bilo delo na področju notranje diferenciacije, individualizacije, projektnega dela, …

Leta 1996/1997 je bila sprejeta nova šolska zakonodaja, katere temelj je bila Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995). Določila Zakona o osnovni šoli, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter številni podzakonski akti so nakazali nove smeri razvoja šolstva pri nas.

Življenje in delo šole se je v vseh teh letih močno spremenilo. Uvajanje novosti na vseh področjih vzgoje in izobraževanja je strokovne delavce vodilo k nenehnemu izobraževanju, strokovnemu izpopolnjevanju in doseganju še višjih ciljev.

Da bi k sodelovanju privabila čim več staršev, je pomočnica ravnateljice, ga. Marija Bačič, v šol. letu 2001/2002 organizirala Klub staršev. Na skupnih srečanjih s starši se je rodila ideja o dobrodelni akciji, kjer bi zbirali denar za učence, ki niso zmogli plačevati šolske prehrane. Tako je bila decembra 2001 organizirana prva dobrodelna prireditev Podaj mi roko, ki smo jo uspešno izvedli tudi ob pomoči g. Geze Farkaša. Dogovorili smo se, da bomo dobrodelno prireditev pripravili vsako leto.

Dolgoletno ravnateljico, go. Marijo Pavlič, ki se je s koncem šolskega leta upokojila, je 1. julija 2002 kot v. d. ravnateljice nasledila ga. Marija BAČIČ.

Ker smo ugotavljali, da ima veliko učencev težave na motoričnem področju, smo sredstva, zbrana ob naslednji dobrodelni akciji Podarimo srečo, namenili nakupu terapevtske opreme ter pomoči učencem iz socialno šibkih družin.

Šolsko dvorišče smo opremili z raznimi igrali in tako omogočili otrokom še več gibanja in pomoči pri razvijanju motoričnih spretnosti.

Devetletka je v tem šolskem letu začela dohitevati tudi nas. Dve učiteljici sta se vključili v aktivnosti ob pripravi novih učnih načrtov.

Leta 2003/2004 smo prvo leto uvajali devetletko v OŠ z nižjim izobrazbenim standardom.

Novi učni načrti, nove vsebine, novi predmeti in novi načini dela so vnesli v šolske prostore prijeten nemir in velika pričakovanja. Uvajanje novih predmetov je od učiteljev zahtevalo dodatna strokovna izpopolnjevanja, iskanje novih poti in virov.

Za uspešno delo v devetletki smo učilnice primerno opremili. Učenci so postali pravi mladi raziskovalci z novimi učili, s katerimi lahko raziskujejo in spoznavajo svet okoli sebe.

V šolskem letu 2006/2007 je vodstvo šole prevzela ga. Silva BENKOVIČ PINTARIČ.

Zaradi vse večjega števila gibalno oviranih učencev nam je s pomočjo Lions kluba Murska Sobota uspelo pridobiti dvigalo. Začeli smo tudi z urejanjem multisenzorne sobe.

V šol. letu 2010/2011 smo se v okviru prireditve Podarimo srečo javnosti predstavili s predstavo Snežna kraljica, ki je leta 2012 prejela tudi visoko mednarodno priznanje Inclusia, ki jo podeljujejo za izjemne inkluzivne projekte.

V šol. letu 2011/2012 je vodenje šole prevzela ga. Metka KUHARIČ. Nadaljevali smo z urejanjem multisenzorne sobe in jo v šolskem letu 2012/2013 s pomočjo donacij tudi opremili ter predali namenu.

Družba Lyoness nam je pomagala opremiti učilnico-gibalnico, namenjeno gibanju in razvijanju sposobnosti naših učencev. Velika pridobitev je bila tudi popolnoma prenovljena učna kuhinja, kjer učenci pridobivajo prve izkušnje v svetu kulinarike, spoznavajo gospodinjska opravila in se pripravljajo na samostojno življenje.

Leto je zaznamovalo tudi sodelovanje šole, učencev in strokovnih delavcev na mednarodnem področju. Udeležili smo se študijskih obiskov na Poljskem, Irskem, Luksemburgu in Španiji. Šest učencev je z dvema spremljevalcema preživelo sedem aktivnih dni na mednarodnem športnem taboru v Zakopanih na Poljskem.

Ob kulturnem prazniku smo prejeli nagrado MOMS za vrhunske dosežke na področju gledališke in glasbene dejavnosti.

Učencem želimo zagotavljati maksimalne pogoje za doseganje ciljev na različnih področjih, zato šolo opremljamo s sodobnimi igrali, učnimi pripomočki in strokovno literaturo. Tako jim omogočamo optimalen razvoj sposobnosti in spretnosti, kar se izraža na različnih področjih, tekmovanjih in druženjih, kjer učenci dosegajo več kot odlične rezultate.

Naši učenci so s svojim delom prisotni v lokalnem okolju, udeležujejo se vseh prireditev, dogodkov in srečanj, ki so namenjena učencem vseh šol. Tako spodbujamo vključenost naših otrok v širše okolje, kar je ena izmed naših temeljnih nalog.

Teja Zver Vučko

Dostopnost